Kendo Please click on the image to view detailed information

KENDO GI
$ 35.00  
KENDO GI
$ 45.00  
SHINAI
$ 25.00  
SHINAI CASE
$ 35.00  
HAKAMA
$ 45.00  
KENDO ARMOR
$ 450.00  
1